Historie

In de 19e eeuw had Egmond aan Zee te kampen met een groot aantal cholera- en typhusepidemieën. Bij een dergelijke ziektegolf in 1871 stierven met name veel jonge vissers. Vooral ouderen raakten aangewezen op de armenzorg van de diakonie van de Nederduitsch Hervormde Gemeente. Door de toename van het aantal armlastigen kwam die diakonie in problemen. Besloten werd een gesticht voor ouden van dagen van alle gezindten op te richten met name gericht op oude zeelieden.

Prins Hendrik, broer van Koning Willem III, legde de eerste steen en gaf zijn naam aan het tehuis. ‘De Zeevaarder’ was zijn bijnaam gezien zijn uitstekende carrière en reputatie als marineman. De functie als tehuis speciaal voor oud zeelieden en hun echtgenoten behield de Prins Hendrik Stichting tot het begin van deze eeuw. Toen verdween dat categorale karakter en het huis werd steeds meer een algemeen tehuis voor ouderen. Dat leidde er toe dat de vereniging in 2005 het tehuis overdroeg aan de gelijknamige stichting. Het na de overdracht overblijvende vermogen vormt de basis voor de uitvoering van de doelstelling van de vereniging.

Aan het statutaire doel van de vereniging wordt thans uitvoering gegeven door het verlenen van steun en bijstand in de vorm van subsidies aan instellingen, die belangen behartigen verband houdend met dat doel.

secretariaat SMF
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@deprinshendrikstichting.nl
  Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
  ontwerp on_line
realisatie Colibri