Subsidie aanvraag

Vereeniging de Prins Hendrik Stichting ondersteunt activiteiten die verband houden met de Nederlandse zee- en binnenvaart. Meer in het bijzonder wordt daarbij gedacht aan het stimuleren en steunen van activiteiten die er op gericht zijn jongeren nader met de verschillende facetten van de maritieme wereld in contact te brengen, waarbij gedacht kan worden aan:

 • instituties als zeekadetten en zeeverkenners
 • maritieme opleidingen
 • contacten tussen (basis)scholen en de koopvaardij
 • jeugdreizen aan boord van zeegaande opleidingsschepen
 • watersportactiviteiten t.b.v. jongeren
 • stimuleren en steunen van (zwerf)jongeren om een maritieme opleiding te volgen

Ook het steunen van maritiem historische projecten en publicaties worden als te subsidiëren projecten van belang geacht net als projecten die bijdragen tot het welzijn van bejaarde zee en binnenvaarders en hun echtgenoten passen binnen de oorspronkelijke doelstelingen. Indien u op basis van de doelstellingen van de Vereeniging denkt in aanmerking komen voor een subsidie van Vereeniging de Prins Hendrik Stichting, vul dan zo compleet mogelijk het aanvraagformulier in, zie link onderaan deze pagina.

PROCEDURE

U vult het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in. Bijlagen kunt u uitsluitend als PDF bijvoegen.
Uw aanvraag wordt door het secretariaat beoordeeld op volledigheid en relevantie. Indien de aanvraag niet volledig is, wordt deze in principe niet in behandeling genomen en krijgt u daarvan bericht. Uiteraard kunt u de aanvraag alsnog aangevuld opnieuw indienen. Indien een aanvraag niet past binnen de doelstellingen van de Stichting wordt deze niet in behandeling genomen en ontvangt u daarvan bericht. Aanvragen die in behandeling worden genomen, worden voorgelegd aan het bestuur van Vereeniging de Prins Hendrik Stichting. Het bestuur vergadert in 2019 tweemaal.

 • Aanvragen voor de voorjaarsvergadering 2019 dienen voor 1 maart op het secretariaat binnen te zijn.
 • Aanvragen voor de najaarsvergadering 2019 dienen voor 1 september op het secretariaat binnen te zijn.

Na de vergadering ontvangt u per omgaande bericht over de besluitvorming en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden indien de besluitvorming positief is.

Aanvragen voor scouting verenigingen:
Gezien het grote aantal aanvragen van verschillende scouting verenigingen is besloten nog slechts eenmaal per jaar de aanvragen te behandelen.
De aanvragen voor 2019 dienen uiterlijk 15 augustus 2019  bij ons binnen te zijn. U ontvangt voor 31-12 -19 bericht.


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN SUBSIDIE

 • De subsidie word uitsluitend aangewend voor het in de aanvraag vermelde doel.
 • Indien uit andere bronnen zoveel gelden ontvangen worden dat het benodigde bedrag wordt overschreden, zal op pro-rata basis, restitutie plaatsvinden.
 • Er is een einddatum bekend wanneer het project is afgerond.
 • Bij de afronding van het project dient een afrekening te worden meegestuurd.
 • Indien het project op deze datum niet of niet helemaal is afgerond, heeft het fonds het recht de bijdrage terug te vorderen.
 • Indien het project op de voorgestelde einddatum niet of niet helemaal is afgerond bestaat de mogelijkheid uitstel aan te vragen.
 • Indien de aanvraag betrekking heeft op een publicatie kunnen bewijsexemplaren voor het bestuur worden gevraagd.
 • Vereeniging de Prins Hendrik Stichting is verplicht aan de Belastingdienst door te geven dat deze schenking aan u wordt gedaan. Wij staan derhalve niet in voor eventueel in te houden sociale premies, loonbelasting of andere verschuldigde belastingen ten gevolge van deze schenking.
 • Betreft de aanvraag een subsidie voor een publicatie dan gelieve het calculatieformulier voor uitgevers hier down te loaden en ingevuld, als bijlage via het aanvraagformulier mee te sturen.
 • Subsidies worden doorgaans na afronding of voltooiing van het project uitbetaald. In een enkel geval wordt een deel van de subsidie vooraf of tijdens overgemaakt.
 • Aanvragen dienen digitaal, via de website te worden ingediend, bijlagen dienen in PDF te worden aangeleverd


AANVRAAGFORMULIER
CALCULATIEFORMULIER VOOR UITGEVERS

secretariaat SMF
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@deprinshendrikstichting.nl
  Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
  ontwerp on_line
realisatie Colibri