Subsidie aanvraag

 

De Prins Hendrik Stichting ondersteunt activiteiten welke verband houden met de Nederlandse zee- en binnenvaart.

Meer in het bijzonder zijn dit aanvragen voor:

 

Oud - zeelieden en hun partners

Projecten die bijdragen aan het welzijn van oud-zeelieden en hun partners.

Onder oud-zeelieden wordt verstaan een ieder die zijn werkzame leven in een maritieme omgeving of binnenvaart heeft doorgebracht.

Let op: de stichting subsidieert alleen individuele projecten en of projecten die niet op andere wijze door verzekering en of overheidsvoorzieningen worden vergoed.

 

Educatie

Projecten die met name jongeren die met de verschillende facetten van de zee- en binnenvaart in contact brengen.

 

Maritieme historie
Het steunen van maritiem historische projecten past binnen de doelstellingen van de stichting, waarbij de nadruk ligt op zeevarenden.

Let op: voor publicaties wordt slechts zelden subsidie verleend.

 

Indien u op basis van de doelstellingen van de Stichting denkt in aanmerking komen voor een subsidie van De Prins Hendrik Stichting sedert 1874vul dan zo compleet mogelijk het aanvraagformulier in.

PROCEDURE

U vult het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in. Bijlagen kunt u uitsluitend als PDF bijvoegen.
Uw aanvraag wordt door het secretariaat beoordeeld op volledigheid en relevantie. Indien de aanvraag niet volledig is, wordt deze in principe niet in behandeling genomen en krijgt u daarvan bericht. Uiteraard kunt u de aanvraag alsnog aangevuld opnieuw indienen. Indien een aanvraag niet past binnen de doelstellingen van de Stichting wordt deze niet in behandeling genomen en ontvangt u daarvan bericht. Aanvragen die in behandeling worden genomen, worden voorgelegd aan het bestuur van De Prins Hendrik Stichting. Het bestuur vergadert in 2021 tweemaal.

 • Aanvragen voor de najaarsvergadering 2021 dienen voor 1 september op het secretariaat binnen te zijn.

Na de vergadering ontvangt u per omgaande bericht over de besluitvorming en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden indien de besluitvorming positief is. 
Over de uitkomst van de besluitvorming kan niet gecorrespondeerd worden.

Aanvragen voor scouting verenigingen:
Aanvragen van scouting verenigingen worden niet in behandeling genomen. 


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN SUBSIDIE

 • De subsidie word uitsluitend aangewend voor het in de aanvraag vermelde doel.
 • Indien uit andere bronnen zoveel gelden ontvangen worden dat het benodigde bedrag wordt overschreden, zal op pro-rata basis, restitutie plaatsvinden.
 • Er is een einddatum bekend wanneer het project is afgerond.
 • Bij de afronding van het project dient een afrekening te worden meegestuurd.
 • Indien het project op deze datum niet of niet helemaal is afgerond, heeft het fonds het recht de bijdrage terug te vorderen.
 • Indien het project op de voorgestelde einddatum niet of niet helemaal is afgerond bestaat de mogelijkheid uitstel aan te vragen.
 • Indien de aanvraag betrekking heeft op een publicatie kunnen bewijsexemplaren voor het bestuur worden gevraagd.
 • Vereeniging de Prins Hendrik Stichting is verplicht aan de Belastingdienst door te geven dat deze schenking aan u wordt gedaan. Wij staan derhalve niet in voor eventueel in te houden sociale premies, loonbelasting of andere verschuldigde belastingen ten gevolge van deze schenking.
 • Betreft de aanvraag een subsidie voor een publicatie dan gelieve het calculatieformulier voor uitgevers hier down te loaden en ingevuld, als bijlage via het aanvraagformulier mee te sturen.
 • Subsidies worden doorgaans na afronding of voltooiing van het project uitbetaald. In een enkel geval wordt een deel van de subsidie vooraf of tijdens overgemaakt.
 • Aanvragen dienen digitaal, via de website te worden ingediend, bijlagen dienen in PDF te worden aangeleverd
 • Over de uitkomst van de besluitvorming kan niet gecorrespondeerd worden.


AANVRAAGFORMULIER
CALCULATIEFORMULIER VOOR UITGEVERS

secretariaat SMF
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@deprinshendrikstichting.nl
  Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
  ontwerp on_line
realisatie Colibri